Laatste nieuws

Update van ons kantoor en uit onze sector

Buitensporige schadebedingen

24-11-2021

Buitensporige schadebedingen

In een recent arrest van het Hof van Cassatie dd. 18 juni 2021 werd geoordeeld dat een consument in de regel geacht is kennis te hebben genomen van de algemene contractsvoorwaarden die op de keerzijde van een offerte zijn afgedrukt wanneer hiernaar wordt verwezen op de voozijde.

Het Hof van Cassatie maakt evenwel een belangrijke uitzondering voor contractsvoorwaarden die ongebruikelijk of buitensporig zijn.

In dit specifieke geval oordeelde het Hof van Cassatie dat algemene voorwaarden die de consument verplichten tot het betalen van een schadevergoeding van 30% bij verbrekening van de overeenkomst waarbij een keuken besteld werd buitensporig zijn en enkel afdwingbaar zijn indien deze specifieke clausule ook deel uitmaakt van de voorzijde van de bestelbon op de plaats voor de handtekening van de consument.

Jurizon advocaten kan steeds uw algemene voorwaarden nazien en u hieromtrent adviseren.