Laatste nieuws

Update van ons kantoor en uit onze sector

Nieuw bewijsrecht

24-07-2019

Op 4 april 2019 heeft de Kamer het ‘Wetsontwerp van 31 oktober 2018 houdende invoeging van Boek 8 “Bewijs” in het nieuw Burgerlijk Wetboek’ goedgekeurd. Dit nieuwe Boek 8 moet het bewijsrecht moderniseren naar de 21e eeuw. De nieuwe wet van 13 april 2019 treedt in werking op 1 november 2020.

De meest opvallende wijziging is dat het bewijs voor particulieren enorm wordt versoepeld. Waar op vandaag nog een ondertekend geschrift als bewijsstuk vereist is voor rechtshandelingen die de waarde van € 375 te boven gaan, wordt dit bedrag in de nieuwe bewijsregeling opgetrokken naar € 3.500. Voor discussies met een waarde lager dan € 3.500 volstaat het in de toekomst om hieromtrent andere stukken zoals emailverkeer, ...voor te kunnen leggen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de rechtspraak reeds vaak in die zin redeneerde waarbij een soepeler bewijs toegestaan werd via een "begin van geschreven bewijs" en de nieuwe wetgeving eigenlijk grotendeels een formalisering is van de gekende rechtspraak.

Een andere opmerkelijke verandering is dat de rechter in het nieuwe Boek 8 de bevoegdheid krijgt om de bewijslast tussen de partijen om te draaien. Op vandaag dient de partij die iets beweert dit te bewijzen. In de toekomst zal de rechter in uitzonderlijke omstandigheden en mits bijzondere motivering de bewijslast kunnen omkeren.

Het nieuwe Boek 8 maakt verder het ‘bewijs door waarschijnlijkheid’ mogelijk. Als uitzondering op het algemene principe dat bewijs moet geleverd worden met een redelijke mate van zekerheid, zal het bewijs van een ‘negatief feit’ (iets dat niet is gebeurd) in de toekomst kunnen geleverd worden aan de hand van de waarschijnlijkheid daarvan.

Tot slot wordt het bewijsrecht tussen ondernemingen ook opgenomen in het Boek 8. Tevens wordt letterlijk bepaald dat een aanvaarde of niet binnen een redelijk termijn betwiste factuur het bewijs levert van een rechtshandeling en niet enkel van een koopovereenkomst. Dit principe was ook reeds vaste rechtspraak.